ในปัจจุบันผู้พิการทางสายตายังขาดการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
การกระตุ้น การใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด
(มหาชน)
ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการลูกค้าผ่านศูนย์บริการข้อมูล
(Contact Center) ครบวงจร จึงได้เล็งเห็นว่าด้วย
พนักงานของทางบริษัทฯ นั้น มีความสามารถในด้านการอ่าน การใช้ภาษา และน้ำเสียง อีกทั้งความพร้อม
ด้านจิตอาสา ในการจัดทำโครงการหนังสือเสียงประเภทวรรณกรรม และนวนิยาย จึงได้เกิดเป็นโครงการนี้
ให้ผู้พิการทางสายตามีส่วนในการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการในเชิงบวก และการกระจายสื่อหนังสือ
เสียงให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสุขในชีวิตของผู้พิการทางสายตา และผู้เป็นอาสาสมัครเอง
ได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน ที่ได้ร่วมกันเป็นผู้ให้ ได้แบ่งปัน ช่วยเหลือ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้พิการ
ทางสายตา ด้วยเกิดจิตสำนึกในการทำความดี โดยไม่พึ่งวัตถุ แต่เกิดจากการให้ด้วยใจจริง จากผลงาน

การทำบุญด้วยเสียงของเราเอง
Download ใบสมัคร
Download แผนที่อาคาร EWT
ในปัจจุบันผู้พิการทางสายตายังขาดการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการกระตุ้น การใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการลูกค้าผ่านศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) ครบวงจร จึงได้เล็งเห็นว่า พนักงานของบริษัทฯ มีความสามารถด้านการอ่าน การใช้ภาษา และน้ำเสียง อีกทั้งความพร้อมด้านจิตอาสา ในการจัดทำโครงการหนังสือเสียงประเภทวรรณกรรม และนวนิยาย