การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2563
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม 2563
การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2563
Posted Date: 2019-09-30

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2563
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม 2563
การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2563