การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2562
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม 2562
การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2562
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2562

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม 2562

การส่งคำถามล่วงหน้า AGM 2562