ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

นางสาวเมธาวี  สาวิเศษ
เลขานุการบริษัท


คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษศาสตร์
   การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติอบรม
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น 35/2553 สมาคมส่งเสริม
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติงานสำหรับเลขานุการบริษัท
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษศาสตร์ การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติอบรม
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น 35/2553 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติงานสำหรับเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  : เลขานุการบริษัท                                                        

: บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 : ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  : บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552 : เลขานุการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
  : บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 - มิ.ย. 2549 : เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
  : บริษัท นวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 : เลขานุการบริหาร
  : บริษัท แผ่นดินทอง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548 : เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด