โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ


ข้อมูลบริษัทย่อย


บจก. วันทูวัน (แคมโบเดีย)


ที่อยู่     18-E4, 4th floor, The Icon Professional Building, 216, Norodom Blvd., Tonle Bassac,
    Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
โทร   
    
(855) 23-932-222
โทรสาร    (855) 23-932-223
ประเภทธุรกิจ      ธุรกิจด้านการบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบการติดตั้งระบบ 
    ศูนย์บริการข้อมูลจัดหา และบริหารเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ให้บริการในประเทศกัมพูชา
ทุนจดทะเบียน   600,000 เหรียญสหรัฐ
หุ้นสามัญทั้งหมด    120,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย    
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ    120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
     
บจกวันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล

ที่อยู่     เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17 ถนนแจ้งวัฒนะ 
    ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร   
    
02 685 0000
โทรสาร    02 685 0050
ประเภทธุรกิจ      ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล การจัดหาบุคลากร 
    ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ ธุรกิจทวงถามหนี้ ให้บริการทำความสะอาด
และสถาบันฝึกอบรม
ทุนจดทะเบียน   5,000,000 บาท
หุ้นสามัญทั้งหมด    500,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย    
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น     10 บาท ต่อหุ้น
 จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ   199,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99%

บจก. อินโน ฮับ จำกัด

ที่อยู่     เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17 ถนนแจ้งวัฒนะ
   
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
โทร   
    
02 685 0000
โทรสาร    02 685 0050
ประเภทธุรกิจ      ให้บริการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล
ทุนจดทะเบียน   3,000,000 บาท
หุ้นสามัญทั้งหมด    300,000 หุ้น
ที่ออกจำหน่าย    
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น     10 บาท ต่อหุ้น
 จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ   299,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99%