การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
    การปฏิบัติตามนโยบาย
   

 จริยธรรมธุรกิจ

  จริยธรรมธุรกิจ
    จรรยาบรรณของพนักงาน
    จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
    ขั้นตอนและวิธีการ"การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส"
    การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
 

 นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

     นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
     หลักปฏิบัตินโนบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
     หลักปฏิบัตินโนบายความรับผิดชอบต่อชุมชน
     หลักปฏิบัตินโนบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
   

 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย

       นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย

 นโยบายบริหารความเสี่ยง

    นโยบายบริหารความเสี่ยง
 

 กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

    >> คณะกรรมการบริษัท
           กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

    >> คณะกรรมการตรวจสอบ

       กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
     รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

    >> คณะกรรมการบริหาร     กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
     รายงานคณะกรรมการบริหาร

    >> กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

       กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
     รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    
  

    >> คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

       คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
     รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

    >> คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
  
    >> คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
           คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
           
รายงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 

 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

    หนังสือบริคณห์สนธิ
    ข้อบังคับ