การจ่ายปันผล

การจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี  2562 2561 2560 2559 2558 2557
 เงินปันผลระหว่างกาล   (บาทต่อหุ้น) *0.13 0.04 0.08 0.08 0.07 0.11
 เงินปันผลงวดสุดท้าย   (บาทต่อหุ้น) - 0.04 0.07 0.15 0.09 0.05
 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี  (บาทต่อหุ้น) 0.13 0.08 0.15 0.23 0.16 0.16
 จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งปี     (บาท) 36,400,000 22,400,000  42,000,000   64,400,000   44,800,000   44,800,000 
 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล     (%)  98.13 96.60 83.25 77.24 67.64 67.89
 
หมายเหตุ: * เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 อัตราหุ้นละ 0.03 บาท
  เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท
0,000