บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
โดยมี นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการบริษัท นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

Share This: