วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “Life and Share” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาค ของมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ โดยมีเว็บไซต์  www.lifeandshare.com  และ www.facebook.com/LifeandshareTH เป็นสื่อกลางให้กับมูลนิธิหรือองค์กร กลุ่มบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้เข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บุคคลที่มีความประสงค์จะบริจาคได้ทราบรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่มูลนิธิกำลังมีความต้องการรับบริจาคหรือต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ Life and Share คืออะไร ในปัจจุบันมีผู้ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรหรือบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรในด้านต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ องค์กรหรือบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรยังคงต้องการสื่อกลางเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อขอความช่วยเหลือและทำให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทางบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหา ดังกล่าวนี้ จึงมีความคิดริเริ่มจัดทำโครงการ “Life and Share” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ระหว่างมูลนิธิหรือโครงการ กับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาค เพื่อการรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนและช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชนทั่วไปShare This: