© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: (662)-502-6000
      
บริการเช่าระบบ Contact Center

บริการเช่าระบบ Contact CenterHosted Solutions


    บริการเช่าระบบ Contact Center เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนในระบบ Contact Center ที่มีความซับซ้อน และต้นทุนสูง ระบบ Hosted หรือ Contact Center On-demand ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหูฟังมายังระบบหลักซึ่งให้บริการ โดยบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ คุณจะมีระบบ Contact Center ที่มีฟังก์ชันการทำงานครบครันใช้งานในองค์กรของท่านได้เองทันที

คุณสมบัติของระบบ Hosted Contact Center

    - สามารถรองรับการติดต่อจากลูกค้าได้หลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ ,โทรสาร, E-mail, Web Chat
    - รองรับการทำงานทั้งแบบรวมศูนย์ และสาขา
    - มีฟังก์ชันการทำงานประกอบด้วย CTI ACD IVR VRU
    - รองรับการทำงานทั้งในลักษณะ Inbound และ Outbound
    - สามารถเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และระบบจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge based system)

จุดเด่นของระบบ Hosted Contact Center

    - สามารถเชื่อมต่อระบบได้จากทุกสถานที่ จึงง่ายต่อการขึ้นระบบการให้บริการจากสถานที่ใดก็ได้
    - สามารถขึ้นระบบเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย
    - มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และบริหารจัดการงานด้านไอที
    - จึงไม่ต้องเสียเวลาดูแลรักษาและหมดปัญหาเรื่องเทคโนโลยีล้าสมัย (Centralized Administration)
    - ใช้เงินลงทุนต่ำ และคิดค่าบริการเช่าใช้ระบบเป็นรายเดือนตามจำนวน ผู้ใช้งานจริงลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ชั้น 17
  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

(662)-502-6000

[email protected]