© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: (662)-502-6000
      
บริการฝึกอบรมด้านงานบริการ

บริการฝึกอบรมด้านงานบริการCustomer Service Academy

    บริการฝึกอบรมด้านงานบริการ (Customer Service Academy)
บริการฝึกอบรม เตรียมความพร้อม และพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านงานบริการในแต่ละระดับที่ดูแลงานในศูนย์บริการข้อมูล (Contact Center) โดยเฉพาะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้าทีม และระดับจัดการ โดยมีบริการฝึกอบรมทั้งภายในและนอกสถานที่

    หลักสูตรด้านงานบริการของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยการทดสอบบุคลิกภาพและทักษะด้านงานบริการเพื่อวิเคราะห์ระดับขีดความสามารถที่มีอยู่ (Competency Analysis) เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรโดยเฉพาะ (Curricular Design) และทำการฝึกอบรมทั้ง ในรูปแบบการบรรยาย Workshop และ Roleplay เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุด พร้อมบริการติดตามประเมินผลภายหลังการอบรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาทีมภายในต่อไปลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ชั้น 17
  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

(662)-502-6000

[email protected]