© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: (662)-502-6000
      
บริการเช่าระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center

บริการเช่าระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center


Contact Center Facility Outsourced
     กรณีที่องค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบ Contact Center เอง ทางบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ มีบริการเช่าระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center โดยให้องค์กรของท่านสามารถเลือกเช่าศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center ที่ได้มาตรฐานโดยไม่ต้องลงทุนเอง อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ให้บริการใช้ระบบทั้งแบบภายในและภายนอกสถานที่ โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันคือ

1) การบริการเช่าใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center ณ สถานที่ของบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
2) การบริการเช่าใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center ณ สถานที่ ที่ลูกค้าต้องการ

ประโยชน์จากการเช่าใช้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ Contact Center การเช่าใช้ระบบจะช่วยประหยัดการลงทุนเพราะทำสัญญาเช่าใช้งานโดยการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน แทนการจ่ายเงินก้อนโตในการลงทุนซื้อทั้งระบบ
 ไม่ต้องจัดหาสถานที่ซึ่งหากต้องทำสัญญาซื้อหรือเช่าเองจะผูกพันเป็นภาระทางการเงินในระยะยาว
 ขึ้นระบบใช้งานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดการใช้งานตามความเหมาะสม
 มีอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานอาทิ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาอาคาร เบ็ดเสร็จพร้อมใช้งาน และมีเจ้าหน้าที่บริการสำนักงานกลางอำนวย
    ความสะดวกให้
 การบริหารจัดการง่ายและสะดวกกว่า ลดภาระในเรื่องการดูแลระบบ IT ได้ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ชั้น 17
  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

(662)-502-6000

[email protected]