© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: (662)-502-6000
      
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

Posted Date: 2019-03-26

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : รายงานประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
  : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
: การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน 
  และขั้นตอน
: การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ชั้น 17
  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

(662)-502-6000

[email protected]