© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: (662)-502-6000
      
การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

Posted Date: 23-Mar-2015

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบ                           กำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : หนังสือมอบฉันทะ

                     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

                     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

                     - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 


ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ชั้น 17
  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

(662)-502-6000

[email protected]