© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: (662)-502-6000
      
หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์

หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์

 
กลุ่มธุรกิจ
 

ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบจัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่องค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบภายในองค์กรเองหรือให้บริการเช่าเหมาระบบเพื่อใช้งาน (Facility Rental) โดยบริษัทจะดูแลให้คำแนะนำในการบริหารระบบจนกระทั่งลูกค้าสามารถพัฒนาบุคลากรขึ้นมาบริหารงานเองได้ รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center Outsourcing Management) แบบเบ็ดเสร็จบนระบบของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงินประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ ภาคการบริการ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 50 โครงการ
 


 

 

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558   คลิกที่นี่

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 คลิกที่นี่   คลิกที่นี่

• หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม AGM 2558  คลิกที่นี่ 
• แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม  คลิกที่นี่
• คำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน - AGM 2558  คลิกที่นี่


ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ชั้น 17
  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

(662)-502-6000

[email protected]