© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: (662)-502-6000
      
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

       
     นายวิชัย  ศรีขวัญ
ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   

 

     

 

 

 

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
         

   

นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
 
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  นายธนานันท์  วิไลลักษณ์
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
         

   

 

นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 
 กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 


ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ชั้น 17
  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

(662)-502-6000

[email protected]