© One to One Contacts Public Company Limited.: Tel: 0-2685-0000 Fax: 0-2685-0050
      
ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

          บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเริ่มแรก 20 ล้านบาท และในปี 2548 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

          บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบและให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ภายใต้แนวคิด ตอบสนองบริการลูกค้าทุกด้านอย่างครบวงจ (Total Customer Management Solutions with Customized Services)


          การที่หลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การให้บริการระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จึงต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความต้องการของตลาดด้านงานบริการที่เพิ่มสูง จึงมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น จากเดิมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะด้าน มาสู่การบริหารจัดการที่ครบวงจรและมีช่องทางในการให้บริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น 


 

         ปัจจุบัน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่องค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง หรือให้บริการเช่าเหมาระบบเพื่อใช้งาน (Facility Rental) โดยบริษัทจะดูแลให้คำแนะนำในการบริหารระบบจนกระทั่งลูกค้าสามารถพัฒนาบุคลากรขึ้นมาบริหารงานเองได้ รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center Outsourcing Management) แบบเบ็ดเสร็จบนระบบของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการเงิน ประกันภัย สื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ ภาคการบริการ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 50 โครงการ 


           บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ (Contact Center) โดยเฉพาะ และในปี 2550 วันทูวันได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการแห่งใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ตอบสนองประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากที่สุดนอกเหนือไปจากการบริการที่มีอยู่เดิม


           ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานของเรา คุณจึงสามารถมั่นใจในบริการคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลของวันทูวัน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ


ปี พ.ศ. พัฒนาการบริษัท
ปี 2543 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 20.0 ล้านบาท มีจำนวนหุ้น 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมี SAMART และบริษัทในกลุ่มสามารถถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100
ปี 2544 บริษัทฯ เริ่มให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ให้แก่ลูกค้าในองค์กรภาครัฐและเอกชน
ปี 2545 บริษัทฯ เริ่มให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) เพื่อให้บริการรับโทรศัพท์ให้หน่วยงานภายนอก
ปี 2546 บริษัทฯ เริ่มให้ระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)
   ปี 2548
• ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วอีก 80.0 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 100.0 ล้านบาท มีจำนวนหุ้น 10.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท
• บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ด้าน Accredited
ปี 2549 • บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center No.1 Thailand Outsourcing Contact Centre จาก Frost & Sullivan
ปี 2550
• บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center 3 รางวัล ได้แก่ 
  1) Gold Winner APAC Best Contact Center (BUG1113) 
  2) Bronze Winner of Contact Center World Awards (BUG1113)
  3) Generali’s Thailand Best Telemarketing Performance
ปี 2551
• ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริการด้านการจัดหาบุคลากรด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์โดยเฉพาะ
• บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Software development standard CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการทางด้านสารสนเทศ ที่ถูกคิดค้นโดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) บนหลักการที่ว่าคุณภาพที่ดีของกระบวนการจะนำไปสู่คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการ
ปี 2552
• บริษัทฯได้รับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 20000 ด้าน IT Service Management
• บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center 2 รางวัล ได้แก่ 
   1) Silver Winner of APAC Best Contact Center (PEA Project) 
   2) Silver Winner of Best Trainer
• ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดตั้ง บริษัท วันทูวัน เวียดนาม จำกัดเพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้บริการจัดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.0
ปี 2553 • บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในบริษัท วันทูวัน เวียดนาม จำกัด แล้วเห็นว่าควรชลอการลงทุนไว้ก่อน
ปี 2554
• บริษัทฯได้จัดตั้ง Disaster Recovery Site หรือ DR Site (ศูนย์สำรอง) เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ วิกฤตการณ์น้ำท่วม เหตุการณ์จลาจล เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ปี 2555
• บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการให้บริการ Contact Center 3 รางวัล ได้แก่ 
   1) Silver Winner of APAC Best Mid-sized Contact Center (SRT project) 
   2) Bronze Winner of APAC Best Customer Service (TCCC project) 
   3) Thailand Outsourced Contact Center Vendor of the year จาก Frost & Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีการเติบโตและมีการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งทางด้านบุคลากร เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
• บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็น COPC Registered Coordinator จากสถาบัน COPC (Customer Operation Performance Center) ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองคุณภาพการบริหารจัดการ Contact Center ที่เป็นมาตรฐานสากล
ปี 2556
• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท
• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.0 ล้านบาท เป็น 280.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180.0 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นปันผลจำนวน 110.0 ล้านหุ้น และเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 70.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท
• บริษัทได้รับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 27001 ; 2005 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security)
ปี 2557
• บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด (One To One (Cambodia) Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จโดยตั้งอยู่ที่ 18-E4, 4th floor, The iCon Professional Building, 216,Norodom Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. และได้เริ่มให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsource Contact Center Management Service) ให้แก่ลูกค้าภาคเอกชนในประเทศกัมพูชา ในเดือนมีนาคม 2557 
• บริษัทได้รับรางวัล The Thailand Excellence Awards, Outsourced Contact Center Vendor of the Year 2014 จาก Frost & Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย
ปี 2558 • คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวรุ่งจิรา ไกรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป โดยดูแลรับผิดชอบงานของกรรมการผู้จัดการแทนนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
• บริษัทนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ของบริการ  Customer Management Service ในการให้บริการลูกค้า
   - Cloud Contact Center
   - Social Monitioring & Social CRM
   - Telecom Expense Management Service
• บริษัทได้ริเริ่มโครงการ Work Anywhere ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการทำงานของพนักงานในรูปแบบใหม่
• บริษัทได้รับรางวัล 2015 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Vendor of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย
ปี 2559 • บริษัทนำเสนอบริการ Social One ในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
• บริษัทนำเสนอเทคโนโลยี Omni-Channel ในการเชื่อมโยงข้อมูลในทุกช่องทางการติดต่อให้มีความต่อเนื่อง
• บริษัทติดตั้งข้อมูลสำรองบนระบบ Cloud เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan)
• บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการรับประกันคุณภาพในการบริหารองค์กรระดับสากล (ISO9001) Version 2015
• บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 440,000 เหรียญสหรัฐ
• คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศพม่า โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ
• บริษัทได้รับรางวัล 2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Contact-info

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารอีสต์ วอเตอร์ ชั้น 10-12
          ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5
          จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

0-2685-0000

[email protected]